Zobowiązanie firmy Arthrex do ochrony prywatności

Grupa Arthrex, Inc. wraz ze swoimi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi (łącznie „Arthrex”) jest mocno zaangażowana w ochronę prywatności użytkowników/klientów naszych stron internetowych oraz powiązanych produktów i usług (łącznie „Strony”).

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje praktyki stosowane przez firmę Arthrex w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych osobowych („Dane osobowe”), które gromadzimy lub otrzymujemy od osób fizycznych, takich jak pracownicy opieki zdrowotnej, osoby ubiegające się o pracę, pracownicy, agenci, konsultanci, wykonawcy, sprzedawcy, usługodawcy, partnerzy biznesowi i inni użytkownicy naszej witryny (każdy „Użytkownik”) w związku z korzystaniem z tej witryny.

Niniejsza witryna prezentuje produkty i usługi firmy Arthrex, a także jej międzynarodowych podmiotów stowarzyszonych (każdy z nich zwany jest „lokalną spółką Arthrex”), w związku z czym witryna jest w stanie zapewniać różne konfiguracje w odniesieniu do języka i kraju użytkownika/klienta oraz różne podstrony opisujące produkty i usługi różnych lokalnych spółek Arthrex (każda z nich zwana jest „Lokalną Podstroną”).

Niniejsza witryna oraz wszystkie podstrony lokalne są obsługiwane i kontrolowane wyłącznie przez firmę Arthrex, która jest wyłącznym administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej witryny i wszystkich podstron lokalnych. Uzyskując dostęp zarówno do niniejszej witryny jak i do dowolnej podstrony lokalnej, użytkownik powinien jednak mieć świadomość, że:

(a)     W odniesieniu do danych osobowych użytkownika mogą obowiązywać specjalne zasady i procedury w zależności od kraju pochodzenia użytkownika. Zasady i procedury, mające zastosowanie do użytkowników z poszczególnych jurysdykcji, są określone w lokalnych dodatkach do niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Zasady i procedury opisane w Lokalnych Uzupełnieniach mogą zastępować niektóre lub wszystkie zasady i procedury opisane w głównej części niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Użytkownik/klient powinien mieć świadomość, że niektóre lub wszystkie informacje zawarte w głównej części niniejszej Informacji o ochronie prywatności mogą go nie dotyczyć.(a) W odniesieniu do danych osobowych użytkownika mogą obowiązywać specjalne zasady i procedury w zależności od kraju pochodzenia użytkownika. Zasady i procedury, mające zastosowanie do użytkowników z poszczególnych jurysdykcji, są określone w lokalnych dodatkach do niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Zasady i procedury opisane w Lokalnych Uzupełnieniach mogą zastępować niektóre lub wszystkie zasady i procedury opisane w głównej części niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Użytkownik/klient powinien mieć świadomość, że niektóre lub wszystkie informacje zawarte w głównej części niniejszej Informacji o ochronie prywatności mogą go nie dotyczyć.

(b)     Firma Arthrex będzie udostępniać dane osobowe, zebrane za pośrednictwem witryny internetowej, lokalnej spółce Arthrex działającej w kraju pochodzenia użytkownika/klienta lub na jego rzecz. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Jak udostępniamy i ujawniamy dane osobowe”.

Firma Arthrex poważnie traktuje pojęcie informacji o użytkowniku/kliencie i pragnie, aby każdy, kto przekazuje firmie Arthrex dane osobowe, czuł się komfortowo w oparciu o przyjęte przez nas zasady. Jeśli użytkownik/klient zdecyduje się zarejestrować lub przesłać dane osobowe do naszej witryny lub w inny sposób przekazać dane osobowe firmie Arthrex w jakikolwiek sposób w związku z tą witryną, powinien być świadomy praktyk opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub korzystania z naszej witryny, należy się skontaktować z nami pod adresem privacy@arthrex.com.

Arthrex okresowo ocenia wdrożone strategie prywatności i procedury celem ich stałego doskonalenia i usprawniania. W związku z tym, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, firma Arthrex zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmian niniejszej Informacji o ochronie prywatności w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. W przypadku zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności, firma Arthrex zmieni datę „ostatniej aktualizacji” w stopce dokumentu.

Arthrex, Inc.
1370 Creekside Blvd.
Naples, Florida 34108

W jaki sposób gromadzimy informacje

Arthrex gromadzi informacje, które są nam dobrowolnie przekazywane przez użytkowników/klientów za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Celem naszej witryny jest nawiązywanie kontaktów biznesowych z użytkownikami/klientami i dostarczanie informacji o produktach i usługach firmy Arthrex w celu ułatwiania leczenia, prowadzenia badań medycznych i dla ulepszania produktów. Takie informacje to między innymi: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy i numer telefonu, czyli dane niezbędne do tego, aby użytkownik/klient mógł w pełni korzystać z niniejszego serwisu lub umożliwiające kontakt z użytkownikiem/klientem po opuszczeniu przez niego naszej witryny. W przypadku lekarzy, możemy zbierać informacje niezbędne w procesie rejestracji oraz do dalszego korzystania z serwisu.

Czym są ciasteczka („pliki cookie”) i sygnały nawigacyjne?

Arthrex nie gromadzi bezpośrednio danych osobowych dotyczących aktywności online użytkownika/klienta w czasie i na stronach internetowych stron trzecich lub w usługach online. Możemy natomiast wykorzystywać określone technologie do monitorowania informacji technicznych dotyczących korzystania z witryny. Aby ułatwić nawigację po serwisie, nasza firma lub dostawcy usług sieciowych mogą korzystać z ciasteczek (małych plików tekstowych, przechowywanych w przeglądarce użytkownika) lub sygnałów nawigacyjnych (plików graficznych, dzięki którym można ustalać liczbę odwiedzających, którzy weszli na stronę lub poszczególne ciasteczka) do gromadzenia takich informacji jak adres IP, domena, rodzaj przeglądarki oraz odwiedzane strony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji “Informacje o korzystaniu z plików cookie

Niektóre jurysdykcje wymagają wyraźnej zgody użytkownika przed aktywacją plików cookie. Jeśli użytkownik/klient uzyska dostęp do naszej witryny z jednej z tych jurysdykcji, zostanie z wyprzedzeniem powiadomiony o korzystaniu z plików cookie i poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie. Umożliwia to również użytkownikowi/klientowi zarządzanie swoimi wyborami i ich zmianę (w tym wycofanie zgody) w dowolnym momencie.

Ujawnianie informacji „Nie śledź”

Arthrex nie zezwala stronom trzecim na śledzenie zachowań konsumentów w czasie na witrynach lub usługach stron trzecich podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookie można odrzucić, zmieniając preferencje dotyczące plików cookie w ustawieniach przeglądarki, ale użytkownik/klient może nie mieć dostępu do niektórych części witryny, jeśli przeglądarka odrzuca pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, również o tym, jak zostały one ustawione oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, należy odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Jeśli użytkownik/klient poda swoje dane kontaktowe za pośrednictwem naszej witryny, Arthrex może skontaktować się z nim w sprawie produktów i usług (takich jak seminaria i seminaria internetowe) oferowanych przez firmę Arthrex. Możemy również wykorzystywać informacje zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej i służące do badań jej skuteczności jak i powiązanych działań marketingowych, reklamowych i sprzedażowych.

Jeśli użytkownik/klient dobrowolnie podał nam swoje dane osobowe, możemy kontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej w sprawie produktów i usług firmy Arthrex, które mogą być dla niego interesujące, pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem obowiązującym w lokalnej jurysdykcji użytkownika/klienta lub jeśli użytkownik/klient wyraził na to odrębną zgodę. Użytkownik/klient może w dowolnym momencie zażądać zaprzestania wysyłania takich materiałów, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w przesyłanych wiadomościach.

Spójność danych

Arthrex podejmie rozsądne i uzasadnione, aby zapewnić, że dane osobowe są dokładne i aktualne, adekwatne, istotne, nienadmierne w stosunku do celów, dla których są przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji dozwolonych celów

Retencja danych

Arthrex może przetwarzać dane osobowe użytkownika/klienta tak długo, jak jest to konieczne do wypełniania naszych zobowiązań umownych i prawnych. Jeśli dane osobowe użytkownika/klienta nie są już wymagane do wypełnienia prawnych zobowiązań przechowywania danych, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym lub uzasadnionym interesem firmy Arthrex, dane osobowe użytkownika/klienta są usuwane lub anonimizowane.

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Firma Arthrex podejmuje stosowne kroki, zgodne z ogólnie przyjętymi standardami branżowymi, w tym zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne, w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem oraz w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa w naszych systemach i procesach. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z katalogiem środków technicznych i organizacyjnych Arthrex. Będziemy wewnętrznie ograniczać i regularnie weryfikować prawa dostępu do Państwa danych osobowych dla osób, które potrzebują dostępu do tych informacji w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Jak mogą Państwo wspomagać ochronę swoich danych osobowych

Jeśli korzystają Państwo z funkcji strony internetowej, do której się Państwo zarejestrowali, zalecamy, aby nie ujawniali Państwo swojego hasła innym osobom. Nigdy nie poprosimy Państwa o podanie hasła w żadnej formie komunikacji. Prosimy również pamiętać, aby wylogować się ze swojego konta i zamknąć okno przeglądarki po zakończonej pracy, co uniemożliwi innym osobom dostęp do Państwa danych osobowych.

Linki do innych stron

Na naszych stronach mogą być zamieszczane linki do innych stron, w tym do stron naszych biznesowych partnerów. Arthrex nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani zawartość stron internetowych osób trzecich. Odwiedzający będą musieli zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności na stronach osób trzecich, aby poznać ich politykę.

Ochrona prywatności dzieci

Firma Arthrex rozumie wagę ochrony prywatności dzieci w interaktywnym, wirtualnym świecie. Treści zamieszczane w tym serwisie i objęte niniejszą informacją o polityce prywatności nie są przeznaczone ani kierowane do dzieci poniżej 16 roku życia. Podany powyżej wiek dzieci może różnić się w zależności od obowiązujących przepisów prawa w Państwa lokalnej jurysdykcji.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika/klienta mogą być udostępniane wewnętrznie i zewnętrznie w sposób opisany poniżej. W przypadkach międzynarodowych transferów danych osobowych, obejmujących przekazywanie danych do krajów, w których nie obowiązują zasady ochrony danych podobne do tych, obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika/klienta, takie transfery zostaną oparte o standardowe klauzule umowne, stanowiące zasadniczą podstawę dla przekazu, zaś dodatkowe zabezpieczenia zostaną wdrożone z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych.

Udostępnianie danych osobowych lokalnym spółkom Arthrex

Dane osobowe użytkownika/klienta mogą być udostępniane lokalnej spółce Arthrex działającej w jurysdykcji użytkownika/klienta lub na jego żądanie. Istnieje wykaz lokalnych spółek grupy Arthrex. Wszystkie spółki należące do grupy Arthrex zachowują najwyższe standardy ochrony danych oraz najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne. Dane osobowe, udostępniane lokalnej spółce Arthrex, będą kontrolowane przez ten podmiot, zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowego prawa.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim (innym niż lokalne spółki Arthrex)

Firma Arthrex może korzystać z usług niezależnych spółek lub innych stron trzecich, w tym osób fizycznych, agentów, konsultantów, wykonawców, sprzedawców i usługodawców w celu świadczenia usług na rzecz firmy Arthrex w zakresie IT, bezpieczeństwa, hostingu, analityki, przechowywania w chmurze, administracji itp. Dane osobowe mogą być przekazywane takim stronom trzecim tylko wtedy, gdy podjęto uzasadnione i odpowiednie kroki w celu utrzymania wymaganego poziomu ochrony danych, w tym, w stosownych przypadkach, zapewnienia powiadomienia i możliwości wyboru. Wszystkie strony trzecie są zobowiązane do przestrzegania praktyk i zasad ochrony prywatności obowiązujących w firmie Arthrex i mogą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług w imieniu Arthrex. Spółka, która przetwarza dane osobowe w imieniu firmy Arthrex, może to robić wyłącznie wtedy, kiedy gwarantuje zapewnienie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wymaganych do przetwarzania danych osobowych..

Firma Arthrex może udostępniać dane osobowe, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo w celu spełnienia wymogów prawnych lub gdy firma Arthrex uważa w dobrej wierze, że ujawnienie jest wymagane przez prawo lub w inny sposób konieczne do ochrony praw i własności firmy Arthrex lub praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób.

Jakie są prawa użytkownika/klienta

Każdej osobie, której dane osobowe zostały zgromadzone, przysługuje prawo do uzyskania od firmy Arthrex potwierdzenia faktu przetwarzania lub nieprzetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą. W tym kontekście takiej osobie przysługuje prawo do żądania od firmy Arthrex sprostowania niedokładnych danych osobowych oraz do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych; prawo do usunięcia konkretnych danych osobowych, takich jak dane osobowe, które nie są już potrzebne do spełnienia uzasadnionych celów; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania konkretnych danych osobowych, takich jak dane osobowe, które zostaną uznane za niedokładne; prawo do przenoszenia danych. Taka osoba ma również prawo do sprzeciwu wobec pewnych operacji przetwarzania jej danych osobowych. Każda osoba jest również uprawniona do przesłania skargi do organu nadzorczego.

Zarejestrowany użytkownik/klient może otrzymać dostęp do swojego profilu, na którym może poprawiać i aktualizować swoje dane; może również w dowolnym momencie usunąć swoje konto.

Arthrex zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności użytkownika/klienta oraz gromadzenia lub wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub praktyk firmy Arthrex w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt z firmą Arthrex pod adresem privacy@arthrex.com

Treści dla profesjonalistów medycznych

Po rozwinięciu z menu głównego zakładki „dla profesjonalisty” znajdziesz treści (w tym reklamy wyrobów medycznych) dedykowane wyłącznie osobom wykonującym zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Jeśli należysz do tej grupy osób, wybierz „potwierdź” i przejdź do tych treści.

Scroll to Top